DESTEK EĞİTİM ODASI Özel Eğitim

Derstek Eğitim Odası

MEB Tarafınca hazırlanan kılavuz doğrultusunda destek eğitim odası hakkında merak edilenleri bu yazıda bir araya topladık.

Destek Eğitim Odası Nedir?

“Destek Eğitim Odası”, okul ve kurumlarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sı­nıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sunulan eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmaları amacıyla özel araç-gereçler ile eği­tim materyalleri sağlanarak oluşturulmuş eğitim ortamlarıdır.

Destek eğitim odasında tanısı konulmuş üstün yetenekli-zekalı öğrenciler, öğrenme güçlüğü vb diğer engel türlerine sahip öğrenciler yararlanabilir.

Destek Eğitim Odası Açmak Zorunlu Mudur?

Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında yetersiz­liği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrencilerin öğrenim gördüğü okul ve ku­rumlarda “Destek Eğitim Odası” açılması zorunludur.

Okullarda Destek Eğitim Odası Nasıl Açılır?

Destek eğitim odası, il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultu­sunda il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından açılır.

Bu kapsamda izlenmesi gereken işlem basamakları aşağıda yer almaktadır.

 • İl/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu tarafından kaynaştırma/bütünleştirme yo­luyla eğitim uygulaması kapsamında okul/kuruma yerleştirilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için her tür ve kademedeki okul/kurumlar bünyesinde il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince destek eğitim odası açılır.
 • Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenci sayısına göre okulda veya ku­rumda birden fazla destek eğitim odası açılabilir.
 • Açılış onayları, açılacak her bir destek eğitim odası için ayrı ayrı olacak şekilde bir defa alınır.
 • Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik okulun fiziki şartları, öğrenci sa­yıları, yetersizlik türleri ve yetenek alanları göz önünde bulundurularak ayrı destek eğitim odaları açılabilir.
 • Fiziki şartları nedeniyle destek eğitim odası açılamayan okullarda il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin onayı doğrultusunda fen laboratuvarları, resim atölyeleri, müzik odaları vb. uygun alanlar destek eğitim odası olarak kullanılabilir.

Destek Eğitim Odasında Kimler Eğitim Görebilir?

Destek eğitim odasında, okul ve kurumlarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluy­la eğitim uygulaması kapsamında yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sı­nıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrenciler eğitim görebilir.

Destek Eğitim Odasında Hangi Öğrencilerin Hangi Derslerden Ne Zaman Eğitim Alacağı Nasıl Belirlenir?

Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenciler ile destek eğitim alacağı ders­ler, BEP geliştirme biriminin önerileri doğrultusunda rehberlik ve danışma hizmet­leri yürütme komisyonunca eğitim öğretim yılı başında belirlenir. Ancak; ihtiyaç halinde söz konusu planlama eğitim öğretim yılı içerisinde revize edilebilir.

Özel eğitim ihtiyacı olan her öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda bu eğitimden ya­rarlanması sağlanır.

Destek eğitim odasında verilen destek eğitim hizmetleri okulun veya kurumun ders saatleri içinde yapılır. Destek eğitim odasında öncelikli olarak öğrencinin kayıtlı olduğu sınıfta o ders saatinde okutulan derse ilişkin eğitim verilir. Ancak; destek eğitim odasından yararlanacak özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için ha­zırlanan program doğrultusunda öğrencinin kayıtlı olduğu sınıfta o ders saatinde okutulan dersten farklı bir ders, haftalık ders çizelgesinde yer alan ders saatleri tamamlanmak kaydı ile verilebilir.

Bir Öğrenci Destek Eğitim Odasında Haftada Kaç Saat Eğitim Alabilir?

Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde planlanır.

Örneğin; haftalık 30 ders saati öğrenim gören bir öğrenci için söz konusu plan­lama en fazla 12 ders saati (30×40/100 = 12) olacak şekilde uygulanır.

Destek Eğitim Odasında Öğrencilere Grup Oluşturularak Eğitim Verilebilir Mi?

Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak bi­rebir eğitim yapılır. Ancak; BEP geliştirme birimi gerektiğinde eğitim performansı aynı seviyede olan öğrencilerle birebir eğitimin yanında en fazla 3 öğrencinin bir arada eğitim alacağı grup eğitimi de yapılması için karar verebilir.

Destek Eğitim Odasında Hangi Öğretmenler Görev Alabilir?

Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre öncelikle okulun öğretmenlerinden olmak üzere özel eğitim öğretmenleri, sınıf öğretmeni ve alan öğretmenleri ile RAM’da görevli özel eğitim öğretmenleri ya da diğer okul ve ku­rumlardaki öğretmenler görevlendirilir.

Destek eğitim odalarında görevlendirilecek öğretmenler için, söz konusu öğret­menler destek eğitim odasında eğitim hizmeti vermeye başlamadan önce,il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunca gerçekleştirilecek planlama kapsamında il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince engel türü ve özellikleri, özel eğitim yöntem ve teknik­leri ile gerekli diğer konuları kapsayacak eğitim seminerleri düzenlenir.

Sınıf Öğretmenleri Destek Eğitim Odasında Kaç Saate Kadar Görev Alabilir ve Ücretlendirme Nasıl Yapılır?

Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamındaki yönetici ve öğretmenler dışındaki resmî görevliler ile sınıf öğretmenlerine ilköğ­retim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında haftada 8 saate kadar ek ders görevi verilebilir.

Destek eğitim odalarında verilen derslerin ek ders ücreti %25 artırımlı ödenir.

İlkokullarda sınıf öğretmenleri, alan öğretmenlerinin derse girdiği saatlerde de destek eğitim odalarında görevlendirilebilirler.

Branş Öğretmenleri Destek Eğitim Odasında Kaç Saate Kadar Görev Alabilir ve Ücretlendirme Nasıl Yapılır?

Aylık karşılığı ders saatini dolduramayan branş öğretmenlerine, dolduramadık­ları saat kadar destek eğitim odasında görev verilebilir.

Aylık karşılığı dışında destek eğitim odasında girilen derslerin ek ders ücreti %25 artırımlı ödenir.

Okul Yöneticileri Destek Eğitim Odasında Ders Görevi Alabilirler Mi?

Okul yöneticileri destek eğitim odasında görev alabilirler. Okul yöneticileri aylık karşılığı girmek durumunda oldukları ders görevlerini tamamladıktan sonra, hafta­da 6 saate kadar destek eğitim odalarında görev alabilirler.

Okul yöneticilerinin aylık karşılığı dışında Destek Eğitim Odalarında girdikleri derslerin ek ders ücreti %25 artırımlı ödenir.

Ek Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirilen Öğretmenlere Destek Eğitim Odalarında Görev Verilebilir mi?

Ek ders ücreti karşılığı çalışan öğretmenlere Destek Eğitim Odasında ders görevi verilememektedir.

Destek Eğitim Odasında Eğitim Desteği Alan Öğrencinin Başarı Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin takip ettikleri programlar temel alınarak eğitim performansı ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP hazırlanır. Bireyselleştirilmiş eğitim programlarında; öğrenci için gerekli destek eğitim hizmetlerinin türü, süresi, sıklığı, kimler tarafından nerede ve nasıl sağlanacağına ilişkin bilgiler yer almalıdır.

BEP geliştirme biriminde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin eğitim sürecinde görev alan tüm öğretmenler yer alır ve öğrencinin genel başarı değerlendirmesinde sınıfta yapılan değerlendirmenin yanı sıra destek eğitim odasında yapılan değer­lendirme sonuçları da dikkate alınır.

Destek eğitim odasında; program farklılaştırma ve bireyselleştirmeye yönelik zenginleştirme ve genişletme uygulamaları yapılır. Öğretimin farklılaştırılması­na yönelik ölçme ve değerlendirme araçları kullanılarak bireyselleştirilmiş eğitim programı doğrultusunda değerlendirme yapılır.

Öğrencinin destek eğitim odasında eğitim aldığı derslere ilişkin, değerlendirme süreçlerinde kullanılan ölçme araçları, çalışma kâğıtları/defterleri dönem sonu ra­poruyla birlikte okul idaresine teslim edilir.

Destek Eğitim Odasında Yürütülecek Eğitim Hizmetlerinin Planlaması Kim Tarafından Yapılır?

Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenciler ile eğitim hizmeti sunacak öğretmenlerin hangi gün ve saatlerde destek eğitim odasında olacaklarına ilişkin planlama okul yönetimince yapılır. Öğrencilerin devam takip vb. durumları okul yö­netimince sınıf defteri tutulması yoluyla kayıt altına alınır.

Uygulamalı Beceri Eğitimleri Nasıl Sunulur?

Destek eğitim odasında eğitim alan öğrenciler için uygulamalı beceri eğitimi yapılması gereken derslerde BEP geliştirme biriminin görüş ve önerileri doğrultu­sunda, sınıf, atölye, laboratuvar vb. ortamlarda grup içinde birebir eğitim yapılacak şekilde destek eğitim hizmeti sunulabilir.

Destek Eğitim Odaları İçin Alınacak Olan Malzemeler Nasıl Temin Edilir?

“Destek Eğitim Odası”nda öğrencilerin eğitim performansı ve ihtiyaçları, yeter­sizlik türü ve yetenek alanlarına uygun araç-gereç ve eğitim materyalleri bulunur. İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim yapılan okul ve kurumlardaki özel eğitim hizmetlerine yönelik derslik, araç-gereç gibi ihti­yaçların sağlanması için tedbir almakla yükümlüdür.

Destek eğitim odası için alınacak malzemeler okul/kurumun bağlı bulunduğu genel müdürlüğün bütçesinden karşılanır.

DESTEK EĞİTİM ODASI
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Son Yorumlar

 1. Kutlu

  Bu olanaklardan yararlanmak için çocuk için “kaynaştırma öğrencisi” raporu almak gerekiyor. Aslında öncelikle rapor almak veya almamak kararı daha düşündürücü, zamanında araştırdık ve biz almamayı tercih ettik. Kaynaştırma öğrencisi olmanın başka yönleri de (bir kısmı olumsuz) var. Mesela;

  – Okullarda her öğretmenin alabileceği kaynaştırma öğrencisi kontenjanı sınırlı ve genellikle hangi okula giderseniz gidin bu konuda iyi olan öğretmenler dolu. Boş olanlar ise bu çocuklarla nasıl ilgilenebileceğini zaten bilmiyor.

  – Raporlu çocuk bazı şeylerde arkadaşlarından farklı muameleye tabi tutuluyor doğası gereği (not sistemi, sınav konuları vb.) bu da özel eğitim gibi olsa dahi dahi arkadaşlarının yanında farklı muamele gördüğünü söylüyor ve sosyal etkileşimde sorun yaratabiliyor. Ayrıca çocukta okulu önemsememe gibi bir durum oluşturduğu söyleniyor (rapor almış veliler ve öğretmenler tarafından).

  – Bazı devlet kuruluşları (askeri okullar, polis teşkilatı vb.), raporun konusu ne olursa olsun raporlu çocuğa (üstün zekalı olduğu için alınmış olsa da) “özürlü” muamelesi yapıyor, özellikle yetişkin olduğunda böyle bir durumda bir risk taşıyor.

  – Raporu istediğiniz zaman iptal edemiyorsunuz, bu durumunun (disleksi) düzelmiş olduğuna dair rapor peşinde koşturmanız gerekiyor.

  Bu konuda yaşanmış tecrübesi olanlar varsa paylaşırsa sevinirim.

 2. hülya

  Üstün yetenek için kaynaştırmayı zeka geriliği anlayan konuyu anlamamış demektir. mebin uygulama sisemi engel türleri ve üstün cocuklara aynı adla uygulama yapması karışıklık yaratıyor sanırım. çocuk 1 sınıf ama okuma yazmayı 5 yaşında öğrenmiş bu cocuga tekrar normal cocuklarla ders yaptırırsanız çocuk sıkılır ve okulu istemez ama kaynaştırmada amaç ilgi yetenekleri doğrultusunda ona özel plan hazırlamak ve uygulamak. bence yanlış bilgi vermeyin kutlu bey

  1. Kutlu

   Yanlış bilgi verdiğim konusundaki görüşünüze katılmıyorum, eleştirinize baktığımda yorumumda size tam ne demek istediğimi ifade edememiş olduğumu tahmin ediyorum. Burada belirtmek istediğim konu, “bürokrasinin” konuyu (belirttiğiniz şekilde) yanlış anlamış olması, bürokrasinin (aslında o yönetmelikleri hazırlayanların bilgi eksikliği ile) bakışı; “raporu var mı, ha o zaman disleksi, yani geri zekalı” biçiminde hazırlanmış yönetmeliklerle iş yapıyorlar. Ben bunun doğru olduğunu söyleyebilir miyim, karıştırabilir miyim? Sanmıyorum çünkü çocuğumda yaşıyoruz bu durumu, bilakis bu konuyu eleştirdim ama yapacak bir şeyimiz olmadığına göre kendimizi kurtaracak hesabı yaparak… Yazdığımı tekrar okuyabilirseniz sanırım ne demek istediğimi daha net anlatmış olabileceğim.

   Ancak şu da var ki üstün zekalı çocukların derslerde düşük başarılı olması durumu sadece önceden bilmelerinden veya öğrenme hızlarından dolayı sıkılmalarından kaynaklanmıyor, buna ek olarak; onlar dünyaya diğer çocuklardan daha farklı bakıyorlar, eğitim sisteminin özellikle ezberci sistem onlara anlaşılmaz geliyor. Burada bir zeka özrü varsa 🙂 sanırım ki eğitim sistemimizin yetersizliğindendir.

  2. Kutlu

   Bir ekleme yapmak istiyorum, burada özel uygulamayı eleştirmiyorum, bence uygulanabilse çok yararlı olur ama devlet böyle bir şey için tek terim kullanıyor “kaynaştırma raporu” ve “kaynaştırma öğrencisi”. Bürokrası tarafında her iki durumu da aynı kefeye koyuyor. isterseniz araştırın.

 3. Hülya

  Aslında aynı şeyi konuşuyoruz fakat sizi rahatsız eden yanlış kişilerle karşılaşmış olmanız. Konuya hakim kişiler daha doğru yaklaşacaktır. Yanlış bilgiden kastım sadece engelli çocuklara uygulanan bişey değil kaynaştırma ama bilmeyen öyle anlar ve gerçekten uygulanırsa öğrenci lehinedir. Diğer konularda hem fikiriz..

  1. Kutlu

   Haklısınız, ama o doğru kişileri mumla aramak gerekiyor. MEB’in ortalama kalitesi belli, çok fedakar ve pozitif özelliklere sahip insanlar da var, olağanüstü insanlar, ama rastlamak tamamen şans gerektiriyor. Benim bu konudaki sıkıntım insan olmadı aslında (doğru kişilerin aşırı meşgul olmasını saymazsanız), bunu aşabilirdik uğraşsaydık, ancak bu konudaki yasal düzenleme ve (aslında daha da önemlisi) uygulamalarından gelecek potansiyel problemler daha kötü göründü gözümüze.

 4. Pingback: Üstün Yetenekli Bir Çocuğum Var!!! | E-Zeka.Net

Bir yanıt bırak

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.